Lifte

Lejebetingelser

BETINGELSER FOR LEJE AF LIFTE.


1. Almindelige betingelser.

Den, der rekvirere ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelser, betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste, Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge.

2. Udlejers ydelse og afregning heraf.

Udlejers ydelse kan omfatte:

- Materiel leje (lifte m/- og u/betjening og hjælpemateriel).
- Betjening af materiel.
- Transport mellem udlejers plads og retur.
- Montering om- og demontering.
- Og kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

3. Lejernes pligter.

Det påhviler lejeren at sikre, at lift og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pladser m.m. at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndighederne, tilsyn og væsner udføres af lejer for dennes regning. Ventetid som følge af mangler herved debiteres lejer. Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationer, er ansvarlig for, at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jf. i så fald pkt. A. Specielt for materiel uden betjening).

4. Ansvar og forsikringer.

Lejeren bærer alene ansvaret over sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel, som følge af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens / underlagets bæreevne, forkert eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og / eller de forhold øvrige, herunder materiellet skal anvendes. Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg. Installationer m.v. med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab / skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentligt pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig. Skader på andres ting eller person i forbindelse med kørsel / transport af liften erstattes efter færdselslovens regler. Udlejeren har etableret ansvarsforsikring for selvkørende enheder. Skader i forbindelse med bugsering, dækkes af lovpligtig ansvarsforsikring for den trækkende enhed.

5. Tilbud og betaling.

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordre er eksklusive merværdiafgift (moms). Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende "almindelige betingelser for leje af lifte m.m.". Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende i 3 uger afgives altid med forbehold for mellemleje.

6. Fakturering og betaling.

Efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål af længere varighed - ved hver uges / måneds slutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato beregnes renter. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af faktureret beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid.

7. Lejemålets løbetid og ophør.

Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, Hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

8. Værneting.

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.