Uden betjening

Lejebetingelser

BETINGELSER FOR LEJE AF MATERIEL UDEN BETJENING.


Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører den dag det lejede modtages af udlejeren. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for leje tidsrummet. Anvendes det lejede lørdag søn- og helligdage, regnes disse som lejedage. Lejen er baseret på maximalt 8 timer pr. dag. Hvor intet andet er aftalt er lejedagene mandag til fredag fra kl.7.30 - 15.30. Udlejeren er berettiget til den aftale leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på lejeadresse ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning der fremgår af ordrebekræftelse/betjeningsvejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombytte det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelse, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, materiellet kun betjenes af sagkyndig personel, at betjenings- og belastningsforskrifter følges, at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art. Lejer er i perioden pligtigt til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slidtage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgående tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang, men ikke pligt, til at tilse (inspicere) det udlejede materiel. Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers godkendelse.