Materialer

BETINGELSER FOR LEJE AF MATERIEL.

1. Almindelige betingelser.

Den, der rekvirere ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelser, betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste, Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge.
2. Udlejers ydelse og afregning heraf.
Udlejers ydelse kan omfatte:
- Materiel leje (kran - lastbil og hjælpemateriel).
- Betjening af materiel.
- Transport mellem udlejers plads og retur.
- Og kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

3. Lejernes pligter.

Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes odover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelse af dele af medarbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Materiellet skal være rengjort ved aflevering.

4. Ansvar og forsikringer.

Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, ardejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentligge pålæg,nedbør,lav temperatur,vind eller andet vejrlig. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid.